DELÅRSRAPPORT Q3 2023/2024

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Lönsamhet, finansiell ställning och kassaflöde
Avkastning på eget kapital uppgick vid periodens utgång till 29 procent (31) och avkastning på sysselsatt kapital till 22 procent (21). Avkastning på rörelsekapital, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 68 procent (65).

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 38 procent (35). Eget kapital per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 20,75 SEK (17,70). Koncernens nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 4 543 MSEK (4 586) exklusive pensionsskuld om 249 MSEK (264). Nettoskuldsättningsgraden, beräknad utifrån nettoskulden exklusive avsättningar till pensioner uppgick till 0,7 (0,9).

Likvida medel bestående av kassa- och bankmedel samt beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick sammantaget till 1 762 MSEK (1 622) per 31 december 2023.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 1 894 MSEK (1 100). Företagsförvärv och avyttringar inklusive reglering av villkorad köpeskilling avseende under tidigare år genomförda förvärv uppgick till 1 121 MSEK (1 135). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 138 MSEK (100) och avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 15 MSEK (5). Återköp av egna aktier uppgick till 0 MSEK (31) och återköp av köpoptioner uppgick till 32 MSEK (58). Inlösta och utfärdade köpoptioner uppgick till 45 MSEK (41). Utdelning till moderbolagets aktieägare uppgick till 674 MSEK (485), vilket motsvarar 2,50 SEK (1,80) per aktie. Utdelningen betalades under det andra kvartalet. 

Medarbetare
Vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare till 4 146, vilket kan jämföras med 3 911 vid räkenskapsårets ingång. Under perioden har genomförda förvärv ökat antalet medarbetare med 191. Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 4 041.

Aktiestruktur
Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 51,1 MSEK.

Aktieslag Antal aktier Antal röster Andel i % av kapital Andel i % av röster
A-aktie, 10 röster per aktie 12 885 744 128 857 440 4,7% 33,1%
B-aktie, 1 röst per aktie 259 908 240 259 908 240 95,3% 66,9%
Totalt antal aktier före återköp 272 793 984 388 765 680 100,0% 100,0%
Varav återköpta B-aktier -3 057 192 1,1% 0,8%
Totalt antal aktier efter återköp 269 736 792

Addtech har fyra utestående köpoptionsprogram om totalt 2 505 480 aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier medför en utspädningseffekt på cirka 0,1 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Addtechs eget innehav av aktier matchar fullt ut behovet i de utestående köpoptionsprogrammen.

Utestående program Antal optioner Motsvarande antal aktier Andel av tot. aktier Lösenkurs per option Lösenkurs per aktie Lösenperiod
2023/2027 674 500 674 500 0,2% 221,00 221,00 7 sep 2026 - 9 jun 2027
2022/2026 825 910 825 910 0,3% 180,10 180,10 8 sep 2025 - 10 jun 2026
2021/2025 768 070 768 070 0,3% 214,40 214,40 9 sep 2024 - 11 jun 2025
2020/2024 59 250 237 000 0,1% 538,10 134,53 4 sep 2023 - 5 jun 2024
Totalt 2 327 730 2 505 480

 

Förvärv och avyttring

Under perioden 1 april till 30 september 2023 har följande förvärv genomförts; Electrum Automation AB, Sverige, till affärsområdet Electrification. S. Tygesen Energi A/S, Danmark, till affärsområdet Energy. Feritech Global Ltd., Storbritannien, samt Darby Manufacturing Ltd., Kanada, till affärsområdet Industrial Solutions. INDAG Maschinenbau GmbH, Tyskland, samt Clyde Holding Ltd., Storbritannien, till affärsområdet Process Technology.

Den 31 oktober förvärvades 89 procent av aktierna i Control Cutter AS, Norge, till affärsområdet Industrial Solutions. Control Cutter tillhandahåller ledande tekniska lösningar till den globala offshoremarknaden för avveckling av olje- och gasbrunnar. Genom sina patenterade lösningar erbjuder företaget effektiv, säker och pålitlig återvinning av oljeledare och undervattensskärning. Bolaget har 18 anställda och omsätter cirka 160 MNOK.

Den 13 november förvärvades BV Teknik A/S, Danmark, till affärsområdet Automation. BV Teknik designar och bygger specialanpassade produktionslösningar och annan högteknologisk utrustning till automationsindustrin med fokus på medicinteknik. Bolaget har 24 anställda och omsätter cirka 55 MDKK.

Den 19 december tecknades avtal om förvärv av 80 procent av aktierna i Kemic Vandrens A/S, Danmark, till affärsområdet Process Technology. Kemic är en ledande leverantör av anläggningar och lösningar för vattenrening. Bolaget erbjuder projektering och installation vid nybyggnation, mobil vattenrening samt renovering och serviceavtal, främst mot danska industrikunder och vattenverk. Bolaget har 20 anställda och omsätter cirka 60 MDKK. Tillträde skedde den 3 januari. 

Förvärvskalkylerna för de förvärv som ingick i perioden 1 april till 31 december 2022 har fastställts slutgiltigt. Inga väsentliga justeringar har gjorts i kalkylerna. De från och med räkenskapsåret 2022/2023 genomförda förvärven fördelar sig enligt följande:

Förvärv 2022/2023 Tillträde Förvärvad andel, % Nettoomsättning, MSEK* Antal
anställda*
Affärsområde
Intertrafo Oy, Finland April, 2022 100 30 15 Energy
Electric Control Systems Automation AS, Norge April, 2022 100 75 31 Process Technology
Impulseradar Sweden AB, Sverige April, 2022 88 80 27 Industrial Solutions
C.K. Environment A/S, Danmark Maj, 2022 100 40 14 Process Technology
Arruti Group, Spanien Juni, 2022 100 280 90 Energy
Gotapack International AB, Sverige Juli, 2022 100 25 5 Process Technology
Allied Insulators Ltd., Storbritannien Augusti, 2022 100 75 15 Energy
Advanced Valve Solutions B.V., Nederländerna December, 2022 100 140 27 Process Technology
MCS Europe Group B.V., Nederländerna Januari, 2023 100 75 19 Automation
Drivhuset AB, Sverige Januari, 2023 100 35 7 Industrial Solutions
Förvärv 2023/2024 Tillträde Förvärvad andel, % Nettoomsättning, MSEK* Antal
anställda*
Affärsområde
INDAG Maschinenbau GmbH, Tyskland April, 2023 90 55 40 Process Technology
Clyde Holding Ltd., Storbritannien April, 2023 100 150 49 Process Technology
Feritech Global Ltd., Storbritannien Maj, 2023 90 55 21 Industrial Solutions
Electrum Automation AB, Sverige Juni, 2023 100 80 22 Electrification
Darby Manufacturing Ltd., Kanada Juni, 2023 100 50 14 Industrial Solutions
S. Tygesen Energi A/S, Danmark Juni, 2023 100 75 3 Energy
Control Cutter AS, Norge Oktober, 2023 89 160 18 Industrial Solutions
BV Teknik A/S, Danmark November, 2023 100 85 24 Automation
Kemic Vandrens A/S, Danmark Januari, 2024 80 95 20 Process Technology
* Avser bedömd situation på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.

 

 

Om samtliga förvärv med tillträde under perioden hade genomförts 1 april 2023 skulle de uppskattningsvis ha påverkat koncernens nettoomsättning med 555 MSEK, rörelseresultat med 110 MSEK och periodens resultat efter skatt med 80 MSEK.

Addtech använder vanligtvis en förvärvsstruktur med basköpeskilling och villkorad köpeskilling. Utfallet av villkorade köpeskillingar är beroende av framtida resultat som uppnås i bolagen och har en fastställd maxnivå. Av ännu ej utbetalda villkorade köpeskillingar för förvärv under perioden uppgår diskonterat värde till 244 MSEK. De villkorade köpeskillingarna förfaller till betalning inom fyra år och utfallet kan maximalt bli 304 MSEK.

Transaktionskostnader för förvärv med tillträde under perioden uppgår till 25 MSEK (8) och redovisas i posten försäljningskostnader.

Omvärdering av villkorade köpeskillingar har netto påverkat perioden negativt med -5 MSEK (+23). Resultateffekten redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader.

De tillgångar och skulder som ingick i periodens förvärv uppgår enligt de preliminära förvärvsanalyserna till följande:

Verkligt värde
MSEK
31 dec 2023 31 dec 2022
Immateriella anläggningstillgångar 644 491
Övriga anläggningstillgångar 125 36
Varulager 131 143
Övriga omsättningstillgångar 371 342
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran -163 -111
Övriga skulder -256 -148
Förvärvade nettotillgångar 852 753
Goodwill 1) 638 485
Innehav utan bestämmande inflytande 2) -84 -28
Köpeskilling 3) 1 406 1 210
Avgår likvida medel i förvärvad verksamhet -186 -128
Avgår ej utbetald köpeskilling -250 -140
Påverkan på koncernens likvida medel 970 942
1) Goodwill motiveras av förväntad framtida försäljningsutveckling och lönsamhet samt den personal som ingår i de förvärvade bolagen.
2) Innehav utan bestämmande inflytande har redovisats till verkligt värde, vilket innebär att innehav utan bestämmande inflytande har andel i goodwill.
3) Köpeskilling anges exklusive transaktionskostnader för förvärven.

 

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 71 MSEK (62) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 MSEK (-64). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 MSEK (0). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 142 MSEK (595).

 

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.