DELÅRSRAPPORT Q3 2023/2024

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

3 månader 9 månader Rullande 12 månader
MSEK 31 dec 2023 31 dec 2022 31 dec 2023 31 dec 2022 31 dec 2023 31 mar 2023
Nettoomsättning 24 21 71 62 92 83
Administrationskostnader -40 -32 -111 -88 -139 -116
Rörelseresultat -16 -11 -40 -26 -47 -33
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter 13 -3 36 -38 783 709
Resultat efter finansiella poster -3 -14 -4 -64 736 676
Bokslutsdispositioner - - - - 338 338
Resultat före skatt -3 -14 -4 -64 1 074 1 014
Skatt 0 2 -1 12 -68 -55
Periodens resultat -3 -12 -5 -52 1 006 959
Periodens totalresultat -3 -12 -5 -52 1 006 959

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 31 dec 2023 31 dec 2022 31 mar 2023
Immateriella anläggningstillgångar 1 1 1
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 5 714 4 794 5 503
Summa anläggningstillgångar 5 715 4 795 5 504
Kortfristiga fordringar 1 168 1 452 1 698
Kassa och bank 132 0 -
Summa omsättningstillgångar 1 300 1 452 1 698
Summa tillgångar 7 015 6 247 7 202
Bundet eget kapital 69 69 69
Fritt eget kapital 434 90 1 100
Summa eget kapital 503 159 1 169
Obeskattade reserver 391 302 391
Avsättningar 14 13 14
Långfristiga skulder 3 461 3 300 3 410
Kortfristiga skulder 2 646 2 473 2 218
Summa eget kapital och skulder 7 015 6 247 7 202

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.