DELÅRSRAPPORT Q3 2023/2024

DELÅRSRAPPORT 1 APRIL - 31 DECEMBER 2023

 

TREDJE KVARTALET (1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2023)

 • Nettoomsättningen ökade med 7 procent och uppgick till 4 960 MSEK (4 653).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 7 procent och uppgick till 674 MSEK (630) motsvarande en EBITA-marginal om 13,6 procent (13,5).
 • Rörelseresultatet ökade med 5 procent och uppgick till 564 MSEK (536) motsvarande en rörelsemarginal om 11,4 procent (11,5).
 • Resultat efter skatt ökade med 4 procent och uppgick till 401 MSEK (387) och resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 1,45 SEK (1,40).

 

PERIODEN (1 APRIL - 31 DECEMBER 2023)

 • Nettoomsättningen ökade med 11 procent och uppgick till 14 928 MSEK (13 447). 
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 18 procent och uppgick till 2 097 MSEK (1 782) motsvarande en EBITA-marginal om 14,0 procent (13,3).
 • Rörelseresultatet ökade med 18 procent och uppgick till 1 777 MSEK (1 507) motsvarande en rörelsemarginal om 11,9 procent (11,2).
 • Resultat efter skatt ökade med 13 procent och uppgick till 1 240 MSEK (1 093) och resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 4,45 SEK (3,90). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie före utspädning till 6,10 SEK (5,10) och efter utspädning till 6,10 SEK (5,05).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 68 procent (65).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 29 procent (31) och soliditeten uppgick till 38 procent (35).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 894 MSEK (1 100). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie till 10,05 SEK (5,25).
 • Sedan verksamhetsårets början har nio förvärv genomförts, med en total årsomsättning om cirka 800 MSEK.
Koncernen i sammandrag 3 månader 9 månader Rullande 12 månader
Belopp i MSEK 31 dec 2023 31 dec 2022 31 dec 2023 31 dec 2022 31 dec 2023 31 mar 2023
Nettoomsättning 4 960 4 653 7% 14 928 13 447 11% 20 195 18 714
EBITA 674 630 7% 2 097 1 782 18% 2 855 2 540
EBITA-marginal % 13,6 13,5 14,0 13,3 14,1 13,6
Resultat efter finansiella poster 516 492 5% 1 604 1 394 15% 2 215 2 005
Periodens resultat 401 387 4% 1 240 1 093 13% 1 701 1 554
Resultat per aktie före utspädning, SEK 1,45 1,40 4,45 3,90 6,10 5,55
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,45 1,40 4,45 3,90 6,10 5,55
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK - - - - 10,05 7,10
Avkastning eget kapital, % 29 31 29 31 29 32
Soliditet, % 38 35 38 35 38 36
Jämförelser inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.