DELÅRSRAPPORT Q3 2023/2024

VD-KOMMENTAR

TREDJE KVARTALET - STABILT PÅ HÖG NIVÅ 

Vi summerar ett stabilt kvartal med fortsatt hög efterfrågan. Totalt ökade försäljningen med 7 procent varav 2 procent var organisk. Vårt fokus på ökat mervärde, god produktmix samt bra utfall från förvärv gav en EBITA-tillväxt på 7 procent med en stärkt EBITA-marginal om 13,6 procent (13,5). Kassaflödet stärktes i kvartalet och vi välkomnade tre nya lönsamma bolag med starka nischpositioner till koncernen. Trots en utmanande omvärld visade våra entreprenörsdrivna bolag återigen på styrka.

MARKNADSUTVECKLING

Affärsläget var övergripande fortsatt stabilt. Marknaden för infrastrukturprodukter till stam- och regionnät samt produkter och lösningar mot försvarsindustrin var oförändrat stark. Försäljningsutvecklingen inom segmenten elektronik, verkstadsindustri samt bygg och installation var sammantaget stabil och den var god inom processindustrin. Efterfrågan inom medicinteknik samt specialfordon försvagades något från höga nivåer. Inom skogsindustrin var investeringsviljan för nya projekt fortsatt kvar på låga nivåer och efterfrågan på eftermarknaden försvagades. Ur ett geografiskt perspektiv var marknadsläget stabilt i Sverige, avtagande i Finland och Danmark men starkt i Norge. På våra huvudmarknader utanför Norden var affärsläget svagare för våra bolag verksamma i Benelux och DACH i huvudsak beroende på starka jämförelsesiffror medan det var fortsatt starkt i UK. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes och uppgick till 744 MSEK (576) i kvartalet, drivet av fortsatt resultattillväxt, goda rörelsemarginaler samt åtgärder för effektivare hantering av rörelsekapitalet. Genom tydligt fokus ute i våra bolag sjönk lagernivåerna under perioden och R/RK ökade från redan höga nivåer till 68 procent.

FÖRVÄRV

Vår starka balansräkning och generellt positiva syn på förvärvsmarknaden gör att vi fortsätter fylla på och bearbeta vår välfyllda pipeline med intressanta förvärvskandidater inom samtliga affärsområden. Hittills under räkenskapsåret har vi genomfört nio förvärv med en total årsomsättning på cirka 800 MSEK. Under tredje kvartalet förvärvades norska Control Cutter AS som tillhandahåller tekniska lösningar för avveckling av olje- och gasbrunnar, danska BV Teknik A/S som erbjuder specialanpassade produktionslösningar till automationsindustrin samt danska Kemic Vandrens A/S som är en ledande leverantör av anläggningar och lösningar för vattenrening. Samtliga tre har stort tekniskt mervärde och hög lönsamhet i enlighet med vår strategi. 

UTBLICK 

På övergripande nivå ser vi fortsatt hög kundaktivitet samtidigt som det finns en variation mellan och inom segmenten. Styrkan i våra strategiska positioner och väldiversifierade portfölj av entreprenöriella nischbolag gör oss väl rustade och trots det varierande marknadsläget stärkte vi vår orderbok i kvartalet. Kvalitén i våra välfyllda orderböcker i kombination med vår starka finansiella ställning och förmåga att fånga potential genom snabb anpassning till marknadsförändringar gör att jag ser goda förutsättningar för fortsatt värdetillväxt.

Niklas Stenberg
VD och koncernchef

 

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.