DELÅRSRAPPORT Q3 2023/2024

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

3 månader 9 månader Rullande 12 månader
MSEK 31 dec 2023 31 dec 2022 31 dec 2023 31 dec 2022 31 dec 2023 31 mar 2023
Nettoomsättning 4 960 4 653 14 928 13 447 20 195 18 714
Kostnad för sålda varor -3 389 -3 238 -10 246 -9 426 -13 911 -13 091
Bruttoresultat 1 571 1 415 4 682 4 021 6 284 5 623
Försäljningskostnader -757 -671 -2 169 -1 891 -2 871 -2 593
Administrationskostnader -240 -233 -724 -652 -994 -922
Övriga rörelseintäkter och -kostnader -10 25 -12 29 18 59
Rörelseresultat 564 536 1 777 1 507 2 437 2 167
- i % av nettoomsättning 11,4 11,5 11,9 11,2 12,1 11,6
Finansiella intäkter och kostnader -48 -44 -173 -113 -222 -162
Resultat efter finansiella poster 516 492 1 604 1 394 2 215 2 005
- i % av nettoomsättning 10,4 10,6 10,7 10,4 11,0 10,7
Skatt -115 -105 -364 -301 -514 -451
Periodens resultat 401 387 1 240 1 093 1 701 1 554
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 387 374 1 199 1 053 1 641 1 495
Innehav utan bestämmande inflytande 14 13 41 40 60 59
Resultat efter skatt per aktie före utspädning, SEK 1,45 1,40 4,45 3,90 6,10 5,55
Resultat efter skatt per aktie efter utspädning, SEK 1,45 1,40 4,45 3,90 6,10 5,55
Genomsnittligt antal aktier efter återköp, ’000 269 662 269 521 269 598 269 554 269 590 269 557
Antal aktier efter återköp vid periodens utgång, ’000 269 737 269 565 269 737 269 565 269 737 269 565

KONCERNENS TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

3 månader 9 månader Rullande 12 månader
MSEK 31 dec 2023 31 dec 2022 31 dec 2023 31 dec 2022 31 dec 2023 31 mar 2023
Periodens resultat 401 387 1 240 1 093 1 701 1 554
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Kassaflödessäkringar -7 13 -7 2 -8 1
Periodens omräkningsdifferenser -273 105 -58 302 -48 312
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Aktuariella effekter av nettopensionsförpliktelsen -40 -32 -24 44 14 82
Övrigt totalresultat -320 86 -89 348 -42 395
Periodens totalresultat 81 473 1 151 1 441 1 659 1 949
Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 76 456 1 113 1 393 1 602 1 882
Innehav utan bestämmande inflytande 5 17 38 48 57 67

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 31 dec 2023 31 dec 2022 31 mar 2023
Goodwill 4 544 3 900 3 935
Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 709 2 378 2 377
Materiella anläggningstillgångar 1 276 1 130 1 179
Övriga anläggningstillgångar 64 69 80
Summa anläggningstillgångar 8 593 7 477 7 571
Varulager 3 262 3 385 3 326
Kortfristiga fordringar 3 354 3 409 3 768
Likvida medel 859 587 606
Summa omsättningstillgångar 7 475 7 381 7 700
Summa tillgångar 16 068 14 858 15 271
Eget kapital 6 059 5 148 5 573
Räntebärande avsättningar 249 264 218
Icke räntebärande avsättningar 724 582 633
Räntebärande långfristiga skulder 3 766 3 648 3 617
Icke räntebärande långfristiga skulder 20 9 18
Summa långfristiga skulder 4 759 4 503 4 486
Icke räntebärande avsättningar 100 73 87
Räntebärande kortfristiga skulder 1 636 1 525 1 096
Icke räntebärande kortfristiga skulder 3 514 3 609 4 029
Summa kortfristiga skulder 5 250 5 207 5 212
Summa eget kapital och skulder 16 068 14 858 15 271

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

MSEK 31 dec 2023 31 dec 2022 31 mar 2023
Ingående balans 5 573 4 259 4 259
Inlösta, utfärdade och återköpta optioner 13 -17 -17
Återköp av egna aktier - -31 -31
Utdelning, ordinarie -674 -485 -485
Utdelning, innehav utan bestämmande inflytande -48 -34 -34
Förändring, innehav utan bestämmande inflytande 73 28 28
Optionsskuld, förvärv -29 -13 -96
Periodens totalresultat 1 151 1 441 1 949
Utgående balans 6 059 5 148 5 573

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

3 månader 9 månader Rullande 12 månader
MSEK 31 dec 2023 31 dec 2022 31 dec 2023 31 dec 2022 31 dec 2023 31 mar 2023
Resultat efter finansiella poster 516 492 1 604 1 394 2 215 2 005
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 197 156 630 522 815 707
Betald inkomstskatt -119 -122 -312 -335 -451 -474
Förändringar i rörelsekapital 150 50 -28 -481 126 -327
Kassaflöde från den löpande verksamheten 744 576 1 894 1 100 2 705 1 911
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -54 -33 -123 -95 -211 -183
Företagsförvärv och avyttringar -404 -153 -1 121 -1 135 -1 190 -1 204
Kassaflöde från investeringsverksamheten -458 -186 -1 244 -1 230 -1 401 -1 387
Utdelning till moderbolagets aktieägare - - -674 -485 -674 -485
Återköp av egna aktier/förändring av optioner 44 30 13 -48 13 -48
Övrig finansieringsverksamhet -310 -409 274 799 -363 162
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -266 -379 -387 266 -1 024 -371
Periodens kassaflöde 20 11 263 136 280 153
Likvida medel vid periodens ingång 867 572 606 437 587 437
Valutakursdifferens i likvida medel -28 4 -10 14 -8 16
Likvida medel vid periodens slut 859 587 859 587 859 606

VERKLIGT VÄRDE PÅ FINANSIELLA INSTRUMENT

31 dec 2023 31 mar 2023
MSEK Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3 Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 3 3 - 9 9 -
Derivat - verkligt värde via resultatet 10 10 - 9 9 -
Summa finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå 13 13 - 18 18 -
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 9 9 - 3 3 -
Derivat - verkligt värde via resultatet 20 20 - 38 38 -
Villkorade köpeskillingar - verkligt värde via resultatet 393 - 393 295 - 295
Summa finansiella skulder till verkligt värde per nivå 422 29 393 336 41 295

Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt tabellen ovan.
För noterade värdepapper bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade kurs på en aktiv marknad, nivå 1.
Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori.
För valutakontrakt och inbäddade derivat bestäms det verkliga värdet baserat på observerbar marknadsdata, nivå 2.
För villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering, som inte är baserad på observerbar marknadsdata, nivå 3.
För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde vara lika med redovisat värde.

Villkorade köpeskillingar 31 dec 2023 31 mar 2023
Ingående balans 295 349
Årets förvärv 241 150
Förändring via resultaträkningen 5 -40
Utbetalda köpeskillingar -162 -192
Räntekostnader 12 11
Valutakursdifferenser 2 17
Utgående balans 393 295

NYCKELTAL

12 månader t.o.m.
31 dec 2023 31 mar 2023 31 dec 2022 31 mar 2022 31 mar 2021
Nettoomsättning, MSEK 20 195 18 714 17 363 14 038 11 336
EBITDA, MSEK 3 227 2 872 2 616 2 077 1 501
EBITA, MSEK 2 855 2 540 2 299 1 803 1 251
EBITA-Marginal, % 14,1 13,6 13,2 12,8 11,0
Rörelseresultat, MSEK 2 437 2 167 1 943 1 501 989
Rörelsemarginal, % 12,1 11,6 11,2 10,7 8,7
Resultat efter finansiella poster, MSEK 2 215 2 005 1 808 1 433 937
Periodens resultat, MSEK 1 701 1 554 1 418 1 117 729
x
Rörelsekapital 4 215 3 855 3 543 2 618 2 416
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 68 66 65 69 52
Avkastning eget kapital, % 29 32 31 30 23
Avkastning sysselsatt kapital, % 22 22 21 20 15
Soliditet, % 38 36 35 34 35
x
Finansiell nettoskuld, MSEK 4 792 4 325 4 850 4 061 3 134
Skuldsättningsgrad, ggr 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9
Finansiell nettoskuld/EBITDA, ggr 1,5 1,5 1,9 2,0 2,1
Nettoskuld exkl. pensioner, MSEK 4 543 4 107 4 586 3 747 2 798
Nettoskuldsättningsgrad, exkl pensioner, ggr 0,7 0,7 0,9 0,9 0,8
Räntetäckningsgrad, ggr 9,3 13,7 15,8 22,4 15,8
x
Medelantal anställda 4 041 3 781 3 663 3 317 3 068
Antal anställda vid periodens slut 4 146 3 911 3 861 3 556 3 133

NYCKELTAL PER AKTIE

12 månader t.o.m.
SEK 31 dec 2023 31 mar 2023 31 dec 2022 31 mar 2022 31 mar 2021
Resultat per aktie före utspädning 6,10 5,55 5,10 4,00 2,60
Resultat per aktie efter utspädning 6,10 5,55 5,05 3,95 2,60
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 10,05 7,10 5,25 4,15 5,60
Eget kapital per aktie 20,75 19,25 17,70 14,60 11,95
Aktiekurs vid periodens slut 221,40 192,30 148,70 182,00 130,00
Genomsnittligt antal aktier efter återköp, ’000 269 590 269 557 269 543 269 400 269 051
Genomsnittligt antal aktier efter återköp justerat för utspädning, ’000 269 713 269 723 269 698 270 346 269 969
Antal utestående aktier efter återköp vid periodens utgång, ’000 269 737 269 565 269 565 269 528 269 275
För nyckeltalsdefinitioner, se sidan 18-20.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.